Годишен Отчет 2020 Печат

Oтчет 2020 - Kонсолидиран

Консолидиран доклад за дейността 2020

Отчет за финансово състояние

Пояснителни бележки към ГФО

Декларация за корпоративно управление

Декларация чл. 33

Доклад на независимия отидор

форма 3

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Отчет 2020 - Индивидуален

Неконсолидиран доклад за дейността 2020

Отчет за финансово състояние

Пояснителни бележки към ГФО

Декларация за корпоративно управление

Политика за възнаграждения на членовете на съвета на директорите

Доклад на независимия отидор

форма 3

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Други

Доклад на директора за връзки с инвеститорите 2020г.