ГФО 2021 Печат

Годишен Финансов Отчет - Индивидуален

ГФО 2021 - неконсолидиран

Доклад за дейноста

Декларация за корпоративно управление

Доклад на съвета на директорите

Доклад на независимия одитор

Декларации

Справка таблици

ГФО 2021 - неконсолидиран (електронен формат)

 

Годишен Финансов Отчет - Консолидиран

ГФО 2021 - Kонсолидиран

Доклад за дейноста

Декларация за корпоративно управление

Доклад на независимия одитор

Допълнителна информация съгл. чл. 33 от Наредба 2

Вътрешна информация по приложение 9 от Наредба 2

Справка таблици

Декларации

ГФО 2021 - Консолидиран (електронен формат)